კოდაფოლ K35 მჟავა

კოდაფოლი K35 მჟავა

35% K2O (წ/მ)

 

პრე­პა­რა­ტი წარ­მო­ად­გენს ფოთ­ლი­დან შე­სა­ტან სა­სუქს კა­ლი­უ­მის მა­ღა­ლი შემ­ც­ვე­ლო­ბით.

ფასი

5 ლიტრი - 126.59 ლარი

გამოყენება გამოყენების დოზა
ფოთლიდან ერთ შეტანაზე 250 - 300 მლ/ 100 ლ წყალზე. გამოიყენება 1-2-ჯერ ნაყოფის დამსხვილების პერიოდში.

გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა იმ მო­მენ­ტებ­ში რო­ცა მცე­ნა­რეს გა­აჩ­ნია ყვე­ლა­ზე დი­დი მოთხოვ­ნი­ლე­ბა კა­ლი­უმ­ზე, გან­სა­კუთ­რე­ბით მო­სავ­ლის აღე­ბის წინ, რა­თა მოხ­დეს ნა­ყო­ფის ხა­რის­ხის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა, შაქ­რის შემ­ც­ვე­ლო­ბის და ნა­ყო­ფის ზო­მის ზრდა და ასე­ვე ჯან­სა­ღი ფე­რის მი­ცე­მა ნა­ყო­ფი­სათ­ვის.

პრე­პა­რა­ტი არე­გუ­ლი­რებს მცე­ნა­რის სხვა­დას­ხ­ვა ფუნ­ქ­ცი­ებს, ისე­თებს, რო­გო­რი­ცაა ფო­ტო­სინ­თე­ზი და სუნ­თ­ქ­ვა. მი­სი არა­ტუ­ტე ფორ­მუ­ლა­ცია უად­ვი­ლებს მცე­ნა­რეს პრე­პა­რა­ტის ფოთ­ლი­დან ათ­ვი­სე­ბა და აგ­რეთ­ვე, შე­საძ­ლებ­ლო­ბას იძ­ლე­ვა, რომ და­მა­ტე­ბით გა­მო­ყე­ნე­ბულ იქ­ნას ნა­ზა­ვე­ბის pH ის სა­რე­გუ­ლა­ცი­ოდ.

მაღალი ეთიკური და პროფესიული სტანდარტებით ბიზნესის წარმოებისათვის 2011 წ 14 ივლისს ქ.ვაშინგტონში აშშ-ს კონგრესის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის შენობაში “კარტლის აგროსისტემებს” გადაეცა სპეციალური ჯილდო, როგორც პესტიციდების დისტრიბუტორ საუკეთესო კომპანიას აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში.

დაგვიკავშირდი

   info@cartlis.ge
   +995 32 244 55 42
   +995 32 244 55 43
   75გ, კოსტავას ქ.,I სართ. თბილისი 0160, საქართველო

მოგვძებნე